• Sprawdź swoje poglądy polityczne przed
  wyborami parlamentarnymi 2015

  Sprawdź swoje poglądy polityczne przed wyborami parlamentarnymi 2015

O Latarniku

Latarnik Wyborczy to aplikacja umożliwiająca wyborcom porównanie własnych poglądów politycznych z programami kandydatów startujących w wyborach powszechnych.

Latarnika Wyborczego na wybory parlamentarne 2015 stworzyło Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Grupą Etendard. CEO przygotowuje narzędzie przy okazji wszystkich wyborów powszechnych (z wyjątkiem samorządowych) od 2005 roku. Z ostatniej wersji aplikacji stworzonej przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku skorzystano ponad 700 tysięcy razy.

Latarnik Wyborczy wpisuje się w nurt działań okołowyborczych zachęcających do świadomego głosowania (vote smart). Zależy nam na tym, by decyzje podejmowane przez obywateli przy urnach były przemyślane i odnosiły się do programów wyborczych komitetów. Aplikacja nie promuje żadnych partii, komitetów, ani żadnych konkretnych poglądów politycznych.

Czytaj więcej

Jak działa Latarnik Wyborczy?

Latarnik Wyborczy wymaga od użytkownika ustosunkowania się do 20 stwierdzeń dotyczących zagadnień politycznych, ekonomicznych i społecznych. Dla każdego stwierdzenia  może on wybrać jedną z trzech możliwych odpowiedzi: „Zgadzam się”, „Nie zgadzam się” lub „Nie mam zadania”. Użytkownik może skorzystać z krótkiej notki zawierającej wyjaśnienie istoty poruszanego zagadnienia.

Następnie aplikacja porównuje odpowiedzi użytkownika z udzielonymi wcześniej i wprowadzonymi do systemu wskazaniami komitetów i generuje wynik w postaci listy komitetów uszeregowanych według procentowej zgodności z odpowiedziami użytkownika. Na ekranie z rezultatami użytkownik może także zapoznać się z odpowiedziami wszystkich komitetów na poszczególne stwierdzenia oraz zamieszczonymi przez nich komentarzami.

Jak przebiega proces tworzenia Latarnika Wyborczego?

Praca nad przygotowaniem narzędzia rozpoczyna się na kilka miesięcy przed wyborami. Pierwszym krokiem jest opracowanie wstępnej listy stwierdzeń. Staramy się, by obejmowała ona maksymalnie szerokie spektrum aktualnych i istotnych zagadnień dyskutowanych w debacie publicznej. Na tym etapie przeprowadzamy także wstępną analizę wypowiedzi komitetów i ich programów politycznych, aby upewnić się, że zaproponowane przez nas stwierdzenia będą różnicowały komitety wyborcze.

Kolejnym krokiem jest skonsultowanie wstępnej listy stwierdzeń z Komitetem Ekspertów, ciałem doradczym, w skład którego wchodzą badacze życia społecznego i politycznego. Korzystając z ich wiedzy i doświadczenia staramy się na tym etapie wyeliminować wszelkie ewentualne błędy natury merytorycznej.           

Kolejnym krokiem jest przekazanie listy stwierdzeń do sztabów wyborczych. Ich przedstawiciele ustosunkowują się do poszczególnych twierdzeń wybierając jedną z trzech opisanych powyżej opcji, mogą również dodać do każdego z nich krótki komentarz. W przypadku braku odpowiedzi ze strony komitetów wyborczych, na podstawie programów politycznych, wypowiedzi i materiałów prasowych samodzielnie opracowujemy ich stanowiska. W takiej sytuacji o naszych działaniach informujemy sztaby wyborcze.

Ostatnim etapem przygotowań jest wprowadzenie danych do silnika aplikacji internetowej i po fazie testów uruchomienie narzędzia dla użytkowników. Zwykle strona jest upubliczniana na 2-3 tygodnie przed wyznaczoną datą wyborów.

 

Nazwa "Latarnik wyborczy" jest nazwą zastrzeżoną, prawa do jej wykorzystywania posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Zwiń

Wybory

Najbliższe wybory parlamentarne w Polsce odbędą się 25 października 2015 roku. Polacy wybiorą 460 posłów i posłanek oraz 100 senatorów i senatorek na czteroletnią kadencję.

 

Sejm RP

Zgodnie z Konstytucją RP Sejm jest organem władzy ustawodawczej, stanowi w drodze procedury legislacyjnej ustawy regulujące zasady funkcjonowania podstawowych dziedzin życia obywateli. Pełni również funkcję kontrolną wobec rządu (Rady Ministrów) i podlegającej mu administracji oraz funkcję kreacyjną polegającą na powoływaniu i odwoływaniu organów konstytucyjnych państwa oraz osób wchodzących w skład tych organów (np. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli bądź Rzecznika Praw Obywatelskich).

Jak wybiera się posłów i posłanki?

Zgodnie z Konstytucją RP wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne, odbywają się w głosowaniu tajnym. Prawo kandydowania do Sejmu posiadają obywatele polscy, którzy ukończyli 21 lat, nie są pozbawieni praw wyborczych i zostali zgłoszeni przez partię polityczną lub komitet wyborców.

Kandydaci na posłów i kandydatki na posłanki wybierani są w 41 okręgach w Polsce, w każdym okręgu mandat zdobywa od 7 do 20 osób. Głosy oddane w każdym okręgu przeliczane są metodą D’Honta i na tej podstawie rozdzielane są mandaty, które otrzymują kolejno najczęściej wskazywani kandydaci z list wyborczych, które przekroczyły próg wyborczy (5% lub 8% dla koalicji).

Kto może głosować?

W wyborach parlamentarnych oddać swój głos może każdy obywatel Polski, który ukończył 18. rok życia i posiada pełnię praw wyborczych (również osoby na stałe mieszkające zagranicą).

 

Czytaj więcej
Zwiń

Jak głosować?

Swój głos w wyborach do Sejmu i Senatu możemy oddać w lokalu naszej obwodowej komisji wyborczej (zgodnej z miejscem zameldowania). Niezbędne informacje o siedzibie, w której możemy zagłosować, podawane są w formie obwieszczenia, znaleźć je można między innymi w Biuletynach Informacji Publicznej oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Lokale wyborcze czynne będą 25 października 2015 roku od godziny 7:00 do 21:00. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w wyborach można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (www.parlament2015.pkw.gov.pl).

W wyborach do Sejmu głosujemy stawiając znak „X” w kratce przy nazwisku jednej osoby na jednej z list wyborczych (wybieramy jedną osobę z całej broszury a nie z każdej strony). W wyborach do Senatu również głosujemy umieszczając znak „X” przy nazwisku jednego kandydata lub kandydatki.

Głosowanie poza miejscem zameldowania

Obywatele posiadający prawo wybierania ujęci są w rejestrze wyborców gminy, w której są zameldowani. Głosowanie poza miejscem zamieszkania umożliwia:

 • wpis do spisu wyborców na terenie czasowego pobytu uzyskany na podstawie wniosku złożonego do urzędu gminy, w której wyborca chce głosować,
 • zaświadczenie o prawie do głosowania, które umożliwia oddanie głosu w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim, wydawane na podstawie wniosku złożonego do urzędu gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców (wniosek może być zgłoszony najpóźniej 23 października 2015 roku pisemnie, telefaksem bądź w formie elektronicznej).

Głosowanie korespondencyjne

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, do dnia 12 października 2015 r. (w przypadku głosowania w kraju) bądź u właściwego konsula do dnia 7 października 2015 r. (w przypadku głosowania za granicą). Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem bądź w formie elektronicznej. Osoby głosujące korespondencyjnie otrzymają przesyłkę umożliwiającą oddanie głosu za pośrednictwem poczty.

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie przez pełnomocnika możliwe jest tylko na terenie kraju. Prawo do skorzystania z tej możliwości mają wyborcy, którzy:

 • ukończyli 75 lat,
 • posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • posiadają orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • posiadają orzeczenie o zaliczeniu do I i II gruру inwalidów,
 • są stale lub długotrwale niezdolni do pracy w gospodarstwie rolnym i przysługuje im zasiłek pielęgnacyjny.

Akt pełnomocnictwa można otrzymać na wniosek złożony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest się wpisanym do rejestru wyborców, do dnia 16 października 2015 r.

Głosowanie za granicą i na polskich statkach morskich

Obywatele chcący głosować za granicą mogą skorzystać z rejestracji na stronie www.ewybory.msz.gov.pl. Mogą również dokonać zgłoszenia ustnego, pisemnego, telefaksem bądź w formie elektronicznej u właściwego konsula. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 22 października 2015 r.

Głosowanie na polskich statkach morskich możliwe jest na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania bądź po złożeniu wniosku o wpisanie do spisu wyborców do kapitana statku (najpóźniej 22 października 2015 r.).

Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnościami

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. Nakładka wydawana jest na prośbę wyborcy przez komisję wyborczą wraz z kartą do głosowania.

Wyborcy niepełnosprawnemu może również na jego prośbę pomagać w głosowaniu inna osoba, także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć charakter jedynie techniczny. Komisja wyborcza jest również zobowiązana do przekazania ustnie na prośbę wyborcy treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach i kandydatkach do Sejmu i Senatu.

Rozpocznij swój test

 

 

Sprawdź, która partia jest Ci poglądowo najbliższa!

 

 

Twórcy

Centrum Edukacji Obywatelskiej i Grupa Etendard

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej to niezależna instytucja edukacyjna, działająca od 1994 roku. Upowszechniamy wiedzę, umiejętności i postawy kluczowe dla społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzamy do szkół programy, które nauczycielkom i nauczycielom pozwalają lepiej i skuteczniej uczyć, a młodym ludziom pomagają zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Obecnie realizujemy blisko 30 programów adresowanych do szkół, kadry pedagogicznej oraz uczniów i uczennic.
 
Od 2000 roku CEO prowadzi razem z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności program Szkoła Ucząca Się.
 
Od 1995 roku CEO prowadzi także program edukacji wyborczej - Młodzi głosują.
 
Latarnika Wyborczego tworzymy przy okazji każdych wyborów powszechnych (parlamentarnych i prezydenckich) od 2005 roku.
 

Grupa Etendard Sp. z o.o. dostarcza rozwiązania w zakresie B2B, e-commerce, e-marketingu, e-learningu, grywalizacji oraz promocji edukacji, które zyskały uznanie m.in WSiP, PWN, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Brian Tracy International.

Partnerzy

FAQ

Czym jest Latarnik Wyborczy?

Latarnik Wyborczy jest internetową aplikacja umożliwiającą  użytkownikom porównanie własnych poglądów politycznych z programami komitetów partyjnych startujących w wyborach powszechnych.

Latarnik Wyborczy wpisuje się w nurt działań okołowyborczych zachęcających do świadomego głosowania (vote smart). Zależy nam na tym, by decyzje podejmowane przez obywateli przy urnach były przemyślane i odnosiły się do programów wyborczych komitetów. Aplikacja nie promuje żadnych kandydatów, partii, komitetów, ani żadnych konkretnych poglądów politycznych.

Kto wchodzi w skład Komitetu Ekspertów?

Komitet Ekspertów jest ciałem doradczym w skład, którego wchodzą badacze życia społecznego i politycznego. W ramach tegorocznej edycji Latarnika Wyborczego wsparli nas: dr  hab. Mikołaj Cześnik, dr Jacek Kucharczyk, dr Anna Materska-Sosnowska.

Kto jest autorem Latarnika i kto sfinansował jego powstanie?

Latarnika Wyborczego stworzyła Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Grupą Etendard Sp. z o.o.. CEO przygotowuje narzędzie przy okazji wszystkich wyborów powszechnych (z wyjątkiem samorządowych) od 2005 roku. Projekt został sfinansowany ze środków własnych twórców. Powstanie strony internetowej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku dofinansowały Open Society Initiative for Europe oraz Unia Europejska w ramach programu Grundtvig.

Jak działa Latarnik Wyborczy?

Latarnik wyborczy wymaga od Ciebie ustosunkowania się do 20 stwierdzeń dotyczących zagadnień politycznych, społecznych i ekonomicznych. Dla każdego stwierdzenia możesz  wybrać jedną z trzech dostępnych odpowiedzi „Zgadzam się”, „Nie zgadzam się”, lub „Nie mam zdania”. Przy każdym stwierdzeniu możesz skorzystać z krótkiej notki zawierającej wyjaśnienie istoty poruszanego zagadnienia.

Następnie aplikacja porównuje Twoje odpowiedzi  z udzielonymi wcześniej i wprowadzonymi do systemu wskazaniami sztabów wyborczych i generuje wynik w postaci listy komitetów uszeregowanych według procentowej zgodności z Twoimi odpowiedziami. Na ekranie z rezultatami możesz również zapoznać się z odpowiedziami wszystkich sztabów na poszczególne stwierdzenia oraz zamieszczonymi przez nie komentarzami.

Jak przebiega proces doboru stwierdzeń?

Praca nad przygotowaniem narzędzia rozpoczyna się na kilka miesięcy przed wyborami. Pierwszym krokiem jest opracowanie wstępnej listy stwierdzeń. Staramy się by obejmowała ona maksymalnie szerokie spektrum aktualnych i istotnych zagadnień dyskutowanych w debacie publicznej. Na tym etapie przeprowadzamy także wstępną analizę wypowiedzi komitetów, aby upewnić się, że zaproponowane przez nas stwierdzenia będą różnicowały startujące w wyborach komitety.

Kolejnym krokiem jest skonsultowanie wstępnej listy stwierdzeń z Komitetem Ekspertów, ciałem doradczym, w skład którego wchodzą znawcy sfery publicznej oraz badacze życia społecznego i politycznego. Korzystając z ich wiedzy i doświadczenia staramy się na tym etapie wyeliminować wszelkie ewentualne błędy natury merytorycznej.

Jak przebiega proces tworzenia notek wyjaśniających do stwierdzeń?

Celem wyjaśnień zamieszczonych pod każdym ze stwierdzeń jest ułatwienie użytkownikom Latarnika wyrobienia sobie opinii w sprawach, o które pytamy. Stwierdzenia zostały przygotowane przez zespół Centrum Edukacji Obywatelskiej. Staraliśmy się w nich przedstawić pokrótce obecną sytuacją, ewentualne postulaty zmian oraz argumenty za i przeciw proponowanym rozwiązaniom. Wyjaśnienia mają charakter poglądowy, nigdy nie zawierają szczegółowych informacji, ich przedstawienie nie jest możliwe w tak krótkich tekstach.

Skąd pochodzą odpowiedzi komitetów?

Każdy ze sztabów wyborczych samodzielnie rozwiązuje test Latarnika Wyborczego, a swoje odpowiedzi przesyła nam drogą mailową. Każdy komitet po to, by lepiej wyjaśnić swoje stanowisko ma prawo do każdego ze stwierdzeń dołączyć krótki komentarz.

W przypadku braku odpowiedzi ze strony sztabów, na podstawie programów komitetów, ich wypowiedzi oraz materiałów prasowych samodzielnie opracowujemy ich stanowiska. W takiej sytuacji o naszych działaniach informujemy sztaby. Nie dotyczy to komitetów, które nie zarejestrowały list w całej Polsce. Opracowanie ich stanowisk jest utrudnione ze względu na brak wystarczającej ilości danych.

W tej edycji uzyskaliśmy odpowiedzi od wszystkich komitetów ogólnopolskich oraz trzech komitetów, które nie zarejestrowały list w całej Polsce.

Jakie komitety zaprosiliśmy do udziału w Latarniku Wyborczym?

Zaprosiliśmy wszystkie komitety, którym skutecznie udało się zarejestrować listę kandydatów w przynajmniej jednym okręgu wyborczym.

Jak oblicza się stopień zgodności odpowiedzi użytkownika z poglądami komitetów?

Stopień zgodności poglądów użytkownika z komitetem obliczany jest na podstawie następującego algorytmu:

 • Każda pełna zgodność opinii komitetu z opinią wyborcy premiowana jest 2 punktami.
 • Udzielenie odpowiedzi przeciwnych skutkuje nieprzyznaniem punktów.
 • Kiedy jedna ze stron deklaruje brak zdania w danej kwestii system przydziela każdorazowo 1 punkt.
 • Użytkownik może dodatkowo oznaczyć dane stwierdzenie jako mało ważne, co skutkuje podzieleniem punktacji przez dwa lub jako bardzo ważne – wtedy punktacja jest podwajana.

W przypadku braku odpowiedzi komitetu i braku możliwości jej jednoznacznego ustalenia przez zespół CEO, algorytm przypisuje zero punktów.

Media

Telefon: (22) 825 05 50 wew. 103
 
Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
tel. (022) 875 85 40, (22) 875 85 57, (22) 875 85 74, (22) 875 85 97
fax (022) 875 85 40 wew. 102
ceo@ceo.org.pl

ORGANIZATOR